เศรษฐกิจ

ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมออนไลน์

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีภารกิจหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การให้ความรู้เพิ่มทักษะเรื่องการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ

เศรษฐกิจ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560วัตถุประสงค์ก็เพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้ได้ทำงานร่วมกับภาคสังคมในการพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะผลักดันให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน สร้างความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Make the Capital Market Work for Everyone

ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯเดินหน้าผลักดันให้ความรู้จุดประกายการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระดับอุดมศึกษา ผ่านการยกร่างวิชา “ผู้ประกอบการทางสังคม” และบรรจุอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ตอกย้ำยึดมั่นเกณฑ์ โปร่งใส